۴ - اردیبهشت - ۱۳۹۶


 

 

The Turkish Vote in France

در شمارش رای های بیرون آمده از صندوق های رای در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه ، برگه هایی به دست آمده است که ترک تباران مقیم فرانسه نام نامزد فرانسوی را خط زده و نام « اردوغان » را بر روی آنها نوشته اند . آیا زمامداران جهان با دیدن این برگه رای ها ، هشدارهای روشنفکران در باره ی  نیت های شوم پان ترکیست ها را به یاد خواهند آورد ؟

نظر شما