۱۰ - فروردین - ۱۳۹۶
نوشته ی : دکتر محمدرضا توکلی صابری


ketab-chenen-koyan-tabban

چنین گویند طبیبان

نوشته ی: دکتر محمدرضا توکلى صابرى

چاپ اول: ۱۳۹۵

۶۱۲ صفحه –  ۴٠ هزار تومان

ناشر : انتشارات معین – تلفن ۶۶۴۱۴۲۳۰ – ۰۲۱

مجموعه اى از داستان هاى پزشکى که در طى بیش از سى سال نویسنده در مورد مشکلات و مسایل پزشکى نوشته است. این داستان هاى کوتاه که طنز و تراژدى را با هم دارند، به طور غیرمستقیم  به آموزش پزشکى مى پردازند. شخصیت هاى این داستان ها متفاوت هستند؛ از پزشکى که در حال انجام خدمت وظیفه است، تا پرستارى که بیمار هنرمندى را درمان مى کند. از جراحى که به جبهه ی جنگ رفته است، تا دامپزشکى که در روستا به کار اشتغال دارد. از دانشجوى پزشکى که خیاط لباسش را درست ندوخته است، تا دندانپزشکى که مى خواهد بیمار پرحرف خود را آموزش بدهد. از متخصص پزشک قانونى که مى باید علت پزشک رجوع کرده است. از پزشک زنى که با مشکلات روزمره خود رویاروست تا پهلوان پیرى که در زیر تیغ جراحى قرار مى گیرد

نویسنده در مقدمه ی کتاب نوشته است : «اگر داستان هاى یک نویسنده انعکاس دیده ها و شنیده هاى او باشد، این مجموعه نیز حاصل چنین چیزى است. »

خواندن « چنین گویند طبیبان » را به همه ی دست اندرکاران پزشکى پیشنهاد مى کنیم .

نظر شما