۱۴ - مهر - ۱۳۹۱


دانشنامه دانش گستر

زیر نظر: علی رامین، کامران فانی، محمدعلی سادات

رئیس شورای برنامه‌ریزی: دکتر محسن خلیجی

مدیر پروژه از ۱۳۸۵: مهندس محمدعلی  سادات

ناشر: موسسه علمی – فرهنگی دانش گستر به مدیریت: حسینعلی  سودآور

مرکز پخش : فرهنگ معاصر ۶۶۴۶۵۵۲۰ -۶۶۴۶۵۵۳۰  

 

نظر شما