۳۰ - مهر - ۱۳۹۸
روزنامۀ رایگان مسافر با عنوان « اکسپرس » که توسط واشنگتن پست هر روزه در مترو توزیع می شد،
پس از شانزده سال تعطیل شد. آخرین تیتر اکسپرس این بود: « با گوشی های متعفن خود خوش باشید! »


نظر شما