۲۲ - بهمن - ۱۳۹۷
نوشتۀ : دکتر میلاد عظیمی


دکتر میلاد عظیمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جناب آقای حامد بهداد عزیز !

فارسی یاد بگیرید. فارسی حرف بزنید. این زبان گنگ شترگاوپلنگ نشانۀ ذهنی تاریک و گره‌درگره است. به‌خدا میان حرف مهم‌زدن با نامفهوم سخن‌گفتن ملازمه‌ای نیست. در فرهنگ ما حرف‌های خیلی مهم با زبان سادۀ آراستۀ همه‌فهم گفته شده است. هنر آن است که مفهوم و روان سخن بگوییم. درست و فصیح و بلیغ سخن بگوییم. خاموشی هزار مرتبه بهتر و آبرومندتر از این‌طور حرف‌زدن است.

هنرمند گرامی !

امثال شما باید پشتیبان زبان فارسی و مروج درست‌سخن‌گفتن و درست‌نوشتن باشند. چشم جوان‌ها به شمایان دوخته شده است. کتاب بخوانید. کلیات سعدی بخوانید؛ به شما فارسی درست سادۀ شیوای زیبا می‌آموزد. هنر بازیگری تان هم بهتر می‌شود. ایران و مردم ایران را هم بهتر خواهید شناخت.

سعدی بخوانید ، آقای بهداد عزیز !

 

برگرفته از کانال « نور سیاه » ، یادداشت های ایرانشناسی دکتر میلاد عظیمی

نظر شما