۷ - آبان - ۱۳۹۷
سروده ی : دکتر هوشنگ طالع


 

 

کوروش

تو را با زبان ،

نماز نتوان برد .

تو را با سخن ،

نیایش نتوان کرد .

تو را با شعر ،

نتوان ستود .

 

کوروش

ای آزادگی بخشِ ، انسان .

ای برترین برترین ها ،

ای دگر یافت نشدنی [۱]

ای مردِ انشان

ای مردِ  بخارا و سمرقند ،

ای مرد بلخ و بامیان .

ای مردِ فرگان و کابل ،

ای مردِ شکی و شیروان ،

ای مردِ گنجه و بادکوبه ،

ای مردِ کوهستان داغستان

ای برگزیده ی اهورمزدا

ای برانگیخته ی یهوه

ای فراخوانده ی مردوک

ای مردِ پارس ، ماد و پارت .

ای مردِ سرزمین زابل و سیستان .

ای مردِ اوش ، ای مردِ سند ،

ای مردِ پهنه ی کردستان .

ای مردِ ایرانویچ ،

ای مردِ همه ی ایران ،

ای آزاد کننده ی تبار یهود ،

ای مسیح ، ای ذوالقرنین ،

ای کوروش ،

ای آزادگی بخش انسان ،

 

کورش

تو را با زبان ،

نماز نتوان برد .

تو را با سخن ،

نیایش نتوان کرد .

تو را با شعر ،

نتوان ستود .

ای کوروش

ای برافکننده ی برده داری [۲]

 

دوشنبه هفتم  آبان ۱۳۹۷ 

 

 

پی نوشت ها :

 

۱ . دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر

کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست

  بیتی از : مولوی

  1. من برده داری را برافکندم

از : منشور کوروش بزرگ ،  بند ۲۶

 

پوستری که دربرگیرنده ی سطری مهم از استوانه ی کوروش است : « من برده داری را برافکندم !ً »

نظر شما