بایگانی مربوط به دسته‌ی معرفی و نقد کتاب

یادگار مهرداد بهار ( نقد کتاب « ادبیات مانوی » )
۱۱ - آبان - ۱۳۹۵
خوانش امروزین از کورش‌نامه‌ی گزنفون
۲۸ - مرداد - ۱۳۹۵
پیشنهادهایی برای سودآورشدن صنعت هوانوردی ، در  یک کتاب
۳ - تیر - ۱۳۹۵
در صحبت ستاری  
۳ - فروردین - ۱۳۹۵
انجیل و ترجمه های لهستانی قرآن ( گذری در کتاب « در سرزمین عقاب سپید » )
۲ - دی - ۱۳۹۴
معرفی کتاب « مسئله ی شوروی : واقعیت انکارناپذیر »
۴ - آذر - ۱۳۹۴
۲۸ مرداد، حزب توده و نیروی سوم
۲۶ - آبان - ۱۳۹۴
تاریخ سازی به سیاق «پان ترکیسم سویتیک » !
۱۸ - آبان - ۱۳۹۴
واژگان آذری
۴ - آبان - ۱۳۹۴
نقد کتاب «همسازی و تعارض در هویت و قومیت»
۱۵ - شهریور - ۱۳۹۴