بایگانی مربوط به دسته‌ی معرفی و نقد کتاب

پیشنهادهایی برای سودآورشدن صنعت هوانوردی ، در  یک کتاب
۳ - تیر - ۱۳۹۵
در صحبت ستاری  
۳ - فروردین - ۱۳۹۵
انجیل و ترجمه های لهستانی قرآن ( گذری در کتاب « در سرزمین عقاب سپید » )
۲ - دی - ۱۳۹۴
معرفی کتاب « مسئله ی شوروی : واقعیت انکارناپذیر »
۴ - آذر - ۱۳۹۴
۲۸ مرداد، حزب توده و نیروی سوم
۲۶ - آبان - ۱۳۹۴
تاریخ سازی به سیاق «پان ترکیسم سویتیک » !
۱۸ - آبان - ۱۳۹۴
واژگان آذری
۴ - آبان - ۱۳۹۴
نقد کتاب «همسازی و تعارض در هویت و قومیت»
۱۵ - شهریور - ۱۳۹۴
معرفی کتاب « تاریخ مکتوم »
۱۴ - مرداد - ۱۳۹۴
معرفی کتاب «نامه هاى آلبرت اینشتین به کودکان و پاسخ هاى او» ، از زبان مترجم آن
۲۲ - تیر - ۱۳۹۴