۱۱ - دی - ۱۳۹۱


نقاشی ای از چهره عثمان یکم ، بنیادگذار دولت عثمانی

نظر شما