۳ - اسفند - ۱۳۹۶


Copy of The List of Refrences of Pahlavi-ye Azari Dilalect - cover

فهرستواره ی  گویش پهلوی آذری

( منبع شناسی گویش پهلوی (فهلوی آذری ، گویش کهن آذربایجان ۲۴۷ / ۲۴۸ خ تا ۱۳۹۳ خ . )
پژوهش :  بابک  علی خانی
چاپ اول – تبریز : ۱۳۹۵ 
۲۸۹ صفحه  –  ۱۷۰۰۰ تومان
ناشر : انتشارات ایران شناخت و موسسۀ تاریخ و فرهنگ دیار کهن
تلفن مرکز پخش : ۰۹۱۲۷۳۳۴۲۶۶

نظر شما