۱۰ - آذر - ۱۳۹۶


 

نقشه ی جهانی زمین لرزه . چنان که در نقشه می توان دید ، کشور ما ایران از پرخطرترین نقطه های جهان، از نظر خطر زمین لرزه است .

نقشه ی جهانی زمین لرزه

چنان که در نقشه می توان دید ، کشور ما ایران از پرخطرترین نقطه های جهان، از نظر خطر زمین لرزه است . در این نقشه نقطه های پرخطر با رنگ های صورتی و قرمز نشان داده شده است .

نظر شما