۱۰ - آبان - ۱۳۹۶


تابلویی در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات ایران که پیام خوبی را در اعتراض به آشفته نویسی و بی دقتی در نگارش فارسی به نمایش گذاشته است : « درست بنویسیم . »

تابلویی در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات ایران که پیام خوبی را در اعتراض به آشفته نویسی و بی دقتی در نگارش فارسی به نمایش گذاشته است : « درست بنویسیم . »

نظر شما