۳۱ - اردیبهشت - ۱۳۹۳


 

 

The  Crisis   of   Oroumieh  Lake

این  طرح ، عامل هایی  را  که در  کاهش آب دریاچه ی  ارومیه  نقش  داشته

و  سبب خشک شدن  آن شده اند ،  نشان می دهد .  بسته شدن بی رویه

 سد  بر  روی رودخانه هایی  که به این دریاچه می ریخته اند ، مهمترین  دلیل

خشک شدن آب این دریاچه است .

نظر شما