۱۷ - دی - ۱۳۹۱


 

Ba-Gazal-Ta-Jonon

با  غزل  تا  مکاشفات  جنون

سروده  :  احمد  نادعلی

( مجموعه ای از غزل های ناب اجتماعی )

چاپ اول : ۱۳۹۱
۸۰ صفحه – ۴۰۰۰ تومان
ناشر :  انتشارات هزار کرمان – تلفن  :  ۶۶۹۲۳۹۴۶ – ۰۲۱   و   ۰۹۱۲۷۳۳۴۲۶۶
نشانی پایگاه ( سایت ) فروش اینترنتی : http://www.hazarekerman.ir

نظر شما