۲۶ - مرداد - ۱۴۰۱


عکس های این آلبوم را از پایگاه های اینترنتی ایرانی برگزیده ایم :

پایگاه تبادل اسیران
کاروان اتوبوس هایی که اسیران را به میهن بازمی گرداند
استقبال شورمندانۀ مردم از اسیران بازگشته به میهن
فرزند ایران در بازگشت خاک میهن را بوسه می دهد
نمازبردن بر خاک میهن
خواندن نماز سپاس ، در نخستین لحظات پای نهادن به خاک میهن
اشک ریختن به هنگام رسیدن به خاک میهن
کسی چه می داند، در روزهای سیاه اسیری
بر فرزندان ایران چه گذشته است ؟
گذرکردن اتوبوس اسیران از میان شهرها
و استقبال ایرانیان از فرزندان ایران
دست ایرانیان در دست یکدیگر
تولد دوبارۀ فرزند یک مادر
آزادۀ سرفراز، بر فراز دست های هم میهنان خود
سلامی دوباره ، پس از سال ها اسیری
دست نوازش بر سر رزمندگان بازگشته به میهن
حلقه های گل بر گردن اسیران بازگشته به میهن
دیده بوسی و آبشار اشک از دیدگان،
زیر باران نقل و شیرینی
گرفتن سراغ اسیران بازنگشته از اسیران آزادشده

نظر شما