بایگانی مربوط به دسته‌ی تیره‌های ایرانی

سواستفاده از کودکان برای انجام ترور : ابزار سیاست کثیف معاصر
۲ - اسفند - ۱۳۹۳
تحلیلی انتقادی بر انتشار یک مصاحبه ضدایرانی در تقاطع ( در نقد گفتگوی شاهد علوی با پایگاه « تقاطع » ، با عنوان « ناگزیر از اوراق کردن هویت فارس محور هستیم . » )
۱۷ - بهمن - ۱۳۹۳
چرا کورش پدر ایران است ؟ ( گفتگوی دکتر علی علی بابایی درمنی با «هفته نامه ی امرداد»)
۲۱ - آبان - ۱۳۹۳
مسئولیت ایران و ایرانی در قبال کوبانی
۲۸ - مهر - ۱۳۹۳
نقدی بر یک نقد تحریف نگارانه ! ( بررسی ادعاهای بهمن کیهان بختیار در باره ی ریشه های گویش بختیاری )
۲۴ - مرداد - ۱۳۹۳
اقوام ایرانی و ماجرای هویت واحد ملی ( گفتگوی احسان هوشمند با دکتر حمید احمدی )
۲۹ - فروردین - ۱۳۹۳
روایت ایرانی فاجعه ی حلبچه ( همایش ورجاوند ۵ )
۳ - فروردین - ۱۳۹۳
بازماندگان ایرانیان مهاجر دوره ی ساسانی به ژاپن
۱۱ - بهمن - ۱۳۹۲
د‌یپلماسی علمی میان ایران و کرد‌ستان عراق
۲۰ - اسفند - ۱۳۹۱
کوشش برای دستیابی به « همدلی ملی ایرانیان » ( گفتگوی مهدی خاکی فیروز با دکتر محمدرضا خوبروی پاک )
۱۷ - دی - ۱۳۹۱