بایگانی مربوط به دسته‌ی هویت ایرانی

گزارش سمینار بزرگ علمی « مرزهای جغرافیایی قفقاز در گذر تاریخ » (بخش پنجم)
۲۱ - فروردین - ۱۳۹۴
گزارش سمینار بزرگ علمی « مرزهای جغرافیایی قفقاز در گذر تاریخ » (بخش چهارم)
۱۱ - فروردین - ۱۳۹۴
گزارش سمینار بزرگ علمی « مرزهای جغرافیایی قفقاز در گذر تاریخ » ( بخش سوم )
۱۱ - فروردین - ۱۳۹۴
گزارش سمینار بزرگ علمی « مرزهای جغرافیایی قفقاز در گذر تاریخ » (بخش دوم)
۲۱ - آذر - ۱۳۹۳
کوبانی در قلب هر ایرانی
۱۵ - آذر - ۱۳۹۳
گزارش سمینار بزرگ علمی «مرزهای جغرافیایی قفقاز در گذر تاریخ » ( بخش اول )
۴ - آذر - ۱۳۹۳
« بررسی ویژگی های هویت ایرانی » ( میزگردی با حضور استاد دکتر فتح الله مجتبایی ، دکتر سید صادق سجادی و دکتر علی بهرامیان)
۲ - تیر - ۱۳۹۳
نوروز ابزار تسویه حساب با رقیبان سیاسی نیست ! ( نقدی بر مقاله ی «از حوزه ی تمدن نوروزی تا تهران به منزله ی ژنو شرق» )
۲۴ - اردیبهشت - ۱۳۹۳
اصرار بر نقش عوامل داخلی به جای تبیین توطئه ی خارجی
۶ - اسفند - ۱۳۹۲
هویت سازی و جعل تاریخ در رویارویی با فرهنگ ایرانی
۲۶ - مهر - ۱۳۹۲