۲۱ - مهر - ۱۳۹۶


نقشۀ  پهنۀ  ایران در  دوران  شاهنشاهی هخامنشی

نقشۀ پهنۀ ایران در دوران شاهنشاهی هخامنشی

 

روزگاری  دریای جنوب ایران « دریای پارس » یا « شاخاب پارس » نامیده می شد  که انگلیسی ها در جنگل ها سرگردان بودند و  آمریکا سرزمین سرخپوستان بود .

نظر شما