۴ - مهر - ۱۳۹۵


MIND  POWER-1

MIND  POWER-2

این هم دو  نمونه از  آگهی بر زمین و دیوار  که شهروندان را به  کمترکردن گفتگو با  گوشی همراه و بازگشت به زندگی طبیعی دعوت می کند .

نظر شما