۵ - فروردین - ۱۳۹۵


 

 

 

 

حکیم ابوالقاسم فردوسی چنین سروده است :

سر آمد  کنون قصه  یزدگرد                                          به ماه  سفندارمد  روز  ارد

ز  هجرت شده  پنج  هشتاد بار                                   به  نام   جهان داور    کردگار

چو  این نامورنامه  آمد  به بن                                  ز من روى کشور شود  پرسخن

از  آن پس نمیرم  که  من  زنده ام                             که تخم سخن من  پراگنده ام

هر  آن کس  که دارد  هش و  راى و  دین                   پس از مرگ بر من کند  آفرین

 

 

مجسمه ی فردوسی در توس

مجسمه ی فردوسی در  توس

 

 

برگرفته از : شاهنامه ی فردوسی ، چاپ مسکو، جلد ۹، برگ ۳۸۲ .

 

 

 

 

 

 

 

 

نظر شما