۲۹ - اسفند - ۱۳۹۴


 

 

 

به جشن فرودین، به ماه فرودین، آزادی  گزین  بر  داد  و  دین  کیان ،

سروش آورد  تو  را دانایی و  بینایی بر  کاردانی، و  دیر  زیو  با خوی هژیر .

سرت سبز  باد  و  جوانی  چو  خوید،

اسپت  کامگار  و  پیروز  و  تیغت روشن و  کاری به دشمن ،

و  بازت خجسته  به شکار، و  کارَت راست چون  تیر ؛

پیشَت ُهَنری و  دانا  گرامی، و  درم  خوار ،

و سرایت  آباد  و  زندگی  بسیار .

 

 

 

برگرفته از :  کتاب « آیین های نوروزی » ، نوشته ی مرتضی هنری

نظر شما