۲۰ - بهمن - ۱۳۹۲


Federalism in  third  world-1

Federalism   in  third   world-2

 فدرالیسم در جهان سوم 

نوشته ی : دکتر محمدرضا  خوبروی پاک

چاپ اول : ۱۳۸۹

( دوره ی دوجلدی )

۹۱۲ صفحه – ۵۸۰۰۰ تومان

ناشر : نشر هزار
شماره برای فروش تلفنی : ۶۶۹۲۳۹۴۶ – ۰۲۱  و  ۰۹۱۲۷۳۳۴۲۶۶
نشانی پایگاه ( سایت ) فروش اینترنتی :  http://www.hazarekerman.ir

نظر شما