۲ - خرداد - ۱۳۹۲
محمداسماعیل حیدرعلی ( محمد حیدری )


 

محمد حیدری

محمد حیدری

 

 

اگر تا دیروز در وجود برنامه ی تمدن کاتولیکی برای آفرینش  شکل تازه ای از فاشیسم برای پیشبرد مقاصد خود اندکی تردید داشتم ، با رویدادی که دیروز در لندن روی داد و موضعی که بنگاه سخن پراکنی انگلستان ( بی . بی . سی ) در برابر آن از خود نشان داد ، این اندک تردید نیز از میان رفت .

بی گمان همه ی شما ماجرا را می دانید :  در لندن  ، دو جوان رنگین پوست مسلمان یک سرباز انگلیسی را با ضربه های ساطور کشتند .

این یک رویداد پیش پا افتاده است که پیش از آن هم در انگلستان و جاهای دیگر جهان هم رخ داده و ما ، بارها و بارها ، خبرهای کوتاه آنها را در رسانه ها خوانده  ، یا از آنها دیده و شنیده ایم . اما آنچه در این مورد شایان توجه است ، حجم باورنکردنی پوشش خبری شبکه ی جهانی و شبکه های منطقه ای  بی . بی . سی پیرامون این رویداد است .

نکته ای که از منظر حرفه ای ( رسانه ای ) نظر مرا جلب کرد و سبب شد شیوه ی پوشش دادن به این رویداد را پیگیری کنم ، فیلمی است که از این رویداد و قاتل تهیه شده است : جنازه وسط خیابان افتاده است و قاتل ساطور به دست  وهمراه او شعارهایی می دهند و فریادهایی از سر خشم سر می دهند ؛  گویی یک گروه فیلمبرداری از پیش در محل حضور داشته اند تا این دقایق را به روشی حرفه ای ثبت کنند .

 

 

 

یک امدادگر در حال پاکسازی محل درگیری  و قتل سرباز انگلیسی

یک امدادگر در حال پاکسازی محل درگیری و قتل سرباز انگلیسی

 

 

 

شبکه های  بی. بی . سی  این صحنه ی تحریک آمیز را درست پیش از صحنه ی تظاهرات سازماندهی شده ی گروه های افراطی انگلیسی پخش می کنند ؛ آن هم نه یک بار و دو بار … بلکه در کمتر از ۲۴ ساعت ،  دست کم  ، سی بار این صحنه و سخنان از شبکه های گوناگون بی . بی . سی  پخش  شده  است و خود من  آن را دیده ام  . این رویداد را در کنار رویدادهایی که در – برای نمونه – بوستون رخ داد و در آن مسلمان نمایانی با فریاد الله اکبر مرتکب آدمکشی می شوند ، بگذارید و از خود بپرسید : « آیا این امری است اتفاقی ؟! »

چند روز پیش از این ،  در رویدادهای سوریه  دوربین های رسانه های جهان ، دهشت افکنان و آدمکشانی را نمایش می دهند که با فریاد الله اکبر شلیک می کنند ، سر می برند ، سینه می شکافند و قلب دشمن فرضی خود را از سینه ی او بیرون می کشند و می خورند .

این صحنه ها چه چیز را در ذهن مردم عادی غرب جای می دهد ؛  جز نفرت از همه ی  مسلمانان و وحشی پنداشتن آنها ؟غرب ( ناتو =  تمدن کاتولیکی ) دست به کار جاانداختن نفرت دینی در کنار نفرت نژادی ( فاشیسم دینی + آپارتاید ) شده است .

این نکته ای هشداردهنده است که اندیشمندان و فرهیختگان نباید آن را دست کم بگیرند .

نظر شما