۲۰ - اسفند - ۱۳۹۱


Be  Kater - e   Donyay-e  Djadid

 به خاطر دنیای جدید

سروده : رویا زرین

( مجموعه ای از شعر سپید اجتماعی )

۷۲ صفحه – ۳۵۰۰ تومان

ناشر :  انتشارات هزار کرمان – تلفن  :  ۶۶۹۲۳۹۴۶ – ۰۲۱   و   ۰۹۱۲۷۳۳۴۲۶۶

نشانی پایگاه ( سایت ) فروش اینترنتی انتشارات هزارکرمان : http://www.hazarekerman.ir/

نظر شما