۲۴ - تیر - ۱۳۹۹


سرزمین تن

(مجموعه شعر )

سروده ی : فرشته حق پرست

چاپ اول : ۱۳۹۸

۷۹ صفحه – ۲۴۰۰۰ تومان

ناشر : انتشارات هزارکرمان – تلفن : ۶۶۹۲۳۹۴۶ – ۰۲۱ و ۰۹۱۲۷۳۳۴۲۶۶

نشانی پایگاه (سایت) هزارکرمان برای خرید اینترنتی: www.hazarekerman.ir

نظر شما