۲۹ - آذر - ۱۳۹۷


 

ایرانشهریان بر این باورند که در شب چله درازترین نبرد با اهریمن درخواهد گرفت . از این رو ، برای یاری به روشنایی ، خوانی از واپسین میوه های پاییزی می گسترند و  بر گرد آتش از شام تا بام به شادی می گذرانند .

 

برگرفته از : صفحه ی فیس بوک مسعود لقمان 

نظر شما