۱۲ - خرداد - ۱۳۹۷


 

 

ما بنیانگذاران انجمن، که نخستین پایه ایران پرستی را به روی شانه های خود برپا کردیم، امروز، در این ساعت به خاطر آنکه انجمن مقدس خود را وارد یک راه تغییرناپذیر و به سوی یک هدف مقدس جاوید رهسپار سازیم و به خاطر آنکه آرزو و ایدۀ مشترکی را که همگی در قلب داریم تقدیم جامعۀ ایرانی نموده و مبنای تعلیمات و فلسفه و کلیۀ عقاید انجمن خویش سازیم، می گوییم پان ایرانیسم آن آرزوی مقدسی است که بر قلوب جملگی ایرانیان حکومت می کند.

اکنون به خدای خود و شرافت انجمن خود و به خون نخستین شهید و سرباز فداکار انجمن، علیرضا رئیس، سوگند یاد می کنیم که برای همیشه و تا ابد جز پان ایرانیسم برای خود هدف و آرزویی تخصیص ندهیم و ایران را جز به سوی این آیندۀ درخشان و دوست داشتنی نرانیم.

ای آیندگان، ای کسانی که روزی زمام امور انجمن کنونی ما را در دست می گیرید، مردان مبارز، کسانی که برای عظمت ایران به سازمان مقدس ما می پیوندید، زمامداران، ای افرادی که بر فرزندان داریوش و سیروس حکومت می کنید، ای خوانندۀ عزیز، شاید وقتی که این سطور را می خوانی اجساد ما خاک شده باشد.

شاید که جای ما کنج زندان باشد و شاید به جرم وطن پرستی، آوارۀ کوه و دشت باشیم، یا قلوب ما را که کانون آتش ایران پرستی است، تیرهای جانگداز دشمنان میهن سوراخ سوراخ نموده باشد. اما از تو می خواهیم و به تو می گوییم و تو را به اهورامزدا، خدای بزرگ ایران سوگند می دهیم که به پاس احترام روح شهدای ایران و به یاد بنیانگذاران انجمن و به خاطر عظمت ایران و برای همیشه، تو نیز یک آرمان داشته باشی و معتقد به یک عقیدۀ کلی گردی.

پان ایرانیسم، شاید این آرزو در زمان ما و در دورۀ تو به حقیقت نپیوندد؛ اما باشد، تو موظفی ذره ای از این اخگر را که در سینه داری، در قلوب دیگران و آیندگان وارد کنی تا سینه به سینه بگردد و خاموش نشود. مطمئن باش روزی می رسد که این آتش، پلیدی ها را بسوزاند و جز پاکی چیزی برجای نگذارد.

تا آن روز این وصیت ماست. شما هالۀ سیاه را از پرچم ایران برنگیرید. این هاله نشانۀ عزاداری و ماتم ماست. تا وقتی که به هدف مقدس خود نرسیده اید، تا زمانی که عظمت ایران را اعاده ننموده اید، شما را به ناموس وطن سوگند، این هاله را برنگیرید و نعره کشان بگویید: به پیش برای محو این هالۀ سیاه، به پیش برای روز تاریخی و مقدس !

آن روز سعادت بار فرحبخش، آن روز برای نخستین بار پرچم سه رنگ ما بدون هالۀ سیاه در دست جوانان فداکار ایران و سربازان غیور انجمن در اهتراز خواهد بود.

هم وطنان! درود بر شما و شهدای ایران؛ درود بر قهرمان پیشاهنگ و شهید راه آزادی ایران، علیرضا رییس. ایران را به شما می سپاریم و شما را به اهورامزدا.

 

         پاینده ایران

 

 

برگرفته از : پایگاه حزب پان ایرانیست

نظر شما