نام جعلی برای خلیج‌ فارس در عراق و انفعال دستگاه سیاست خارجی ایران

مسابقات فوتبال جام خلیج فارس در شهر بصره در کشور عراق زمینۀ طرح ادعاهای ضدایرانی را، آن‌ هم در کشور عراق، مهیا کرد. بنا بر مستندات صریح و روشن تاریخی چندین‌سده‌ای، نام آبراه بزرگ جنوبی ایران همواره خلیج‌ فارس بوده و اسناد بین‌المللی نیز مؤید اسناد تاریخی در ‌این‌ باره است؛ اما برگزاری مسابقات فوتبال … ادامه خواندن نام جعلی برای خلیج‌ فارس در عراق و انفعال دستگاه سیاست خارجی ایران