بازگشت ارتشیان و رزمندگان اسیر به میهن – امرداد ۱۳۶۷

عکس های این آلبوم را از پایگاه های اینترنتی ایرانی برگزیده ایم :