بازگشت ارتشیان و رزمندگان اسیر به میهن – ۲۶ امرداد ۱۳۶۹

عکس های این آلبوم را از پایگاه های اینترنتی ایرانی برگزیده ایم :